Modyfikacje polegające na zmianie okresu inkubacji

Długość okresu oddziaływania między antygenem a immobilizynami w obecności czynnego dopełniacza ustalona została przez Nelsona i Diesendrucka na 16—18 godz. Zjawisko swoistej immobilizacji nie osiąga zwykle jednak punktu końcowego w okresie 18-godz. inkubacji. W praktyce serologicznej dążono do ustalenia okresu inkubacji w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić dostateczną czułość odczynu, z drugiej zaś nie zmniejszyć odsetka żywotnych i całkowicie ruchliwych krętków w probówce kontrolnej. Większość autorów brała pod uwagę również możliwość wygodniejszej i mniej pracochłonnej organizacji pracy laboratoryjnej. Proponowana początkowo przez Nelsona i Diesendrucka długość okresu inkubacji została przez większość pracowni nelsonowskich nieznacznie przedłużona. Spośród 37 pracowni współpracujących z SOZ, które w 1959 r. dostarczyły danych dotyczących okresu inkubacji, tylko 3 stosowały okres inkubacji w granicach 16—18 godz., 26 pracowni ustaliło okres inkubacji na 18 godz., a 8 — na okres 20—25 godz. Metzgeropracował modyfikację odczynu Nelsona polegającą na skróceniu okresu inkubacji, nazwaną jednodniowym odczynem Nelsona. Istota tej modyfikacji polega na dodaniu do składników odczynu lizozymu, białka jaja kurzego w ilości 200 gamma /ml, co pozwala na osiągnięcie po 6 godz. takiego samego stopnia czułości, jaki stwierdza się w odczynie wykonywanym metodą rutynową po 18 godz. Modyfikację o skróconym okresie inkubacji opracowali Stojanow i Naumowa. Autorzy ci zmienili skład ilościowy probówki doświadczalnej w ten sposób, że zawierała ona 0,1 zawiesiny antygenowej, 0,1 surowicy i 0,5 dopełniacza. Dzięki tym zmianom skrócono okres inkubacji do 4 godz. Skrócenie, okresu inkubacji, polegające na szybszym udostępnieniu receptorów antygenowych krętka, przypisują Stojanow i Naumowa działaniu zwiększonej ilości lizozymu zawartego w dopełniaczu. Metzger i Ruczkowska wykazali również, że dzięki skróceniu okresu inkubacji można zrezygnować ze stosowania mieszanki gazowej i dla zabezpieczenia warunków beztlenowych wystarczy pokrycie składników odczynu płynną parafiną. Utrilla zastosował w skróconym dzięki zastosowaniu lizozymu okresie inkubacji technikę wykonywania odczynu w zatopionych ampułkach.

Author: mariuszlebek.pl