Modyfikacje odczynu Nelsona o zwiększonej czułości

W celu zwiększenia czułości odczynu Nelsona Rosenau i Kent (130) opracowali metodę inkubacji składników probówki doświadczalnej, zawierającej 5% dopełniacza, przez 18 godz. Po upływie tego okresu wprowadzono do probówki dodatkowo 5% świeżego dopełniacza i inkubację przedłużano o dalsze 22 godz. Podobny w zasadzie sposób postępowania stosowany jest w modyfikacjach Portelli oraz Kiraly’ego. Rosenau i Kent oraz pozostali wymienieni autorzy uzyskali wyraźny wzrost miana ilościowego odczynu oraz możliwość rozstrzygnięcia diagnostycznego w znacznej części przypadków dotyczących tzw. surowic problemowych, dających w odczynie jakościowym wykonywanym metodą oryginalną wyniki wahające się od ujemnych do słabo dodatnich. Wadą opisywanych modyfikacji jest ich zwiększona pracochłonność, łatwość popełnienia błędu technicznego związanego z koniecznością uzupełniania składu probówek doświadczalnych w okresie przedłużonej inkubacji. Ze względu na często stwierdzaną złą przeżywalność krętków w probówkach kontrolnych niektóre serie badań według opisanych modyfikacji nie nadają się całkowicie do oceny lub nastręczają poważne trudności interpretacyjne. Oprócz opisanych modyfikacji odczynu Nelsona, polegających na przedłużeniu okresu inkubacji, uzyskano również zwiększenie czułości odczynu przez dodanie, zgodnie z badaniami Metzgera, lizozymu lub innych enzymów do pożywki podstawowej. Najpowszechniejsze zastosowanie uzyskały modyfikacje polegające na użyciu lizozymu. Fribourg-Blanc, dodając 200 gamma lizozymu na ml pożywki, uzyskuje z reguły 3—4-krotne zwiększenie miana ilościowego odczynu oraz możliwość rozstrzygnięcia rozpoznania w znacznej części przypadków nastręczających trudności diagnostyczne. Kent i De Weerdt opracowali modyfikację polegającą na równoczesnym przedłużeniu okresu inkubacji do 40 godz. według metodyki poprzednio opisanej przez Rosenau i Kenta oraz dodaniu do pożywki 75 gamma lizozymu na mililitr. Modyfikacja Kenta i De Weerdta pozwala na 7—8-krotne zwiększenie miana odczynu Nelsona.

Author: mariuszlebek.pl