Przyczyny nieswoistych wyników OIFK

Przyczyny nieswoistych wyników OIFK były przedmiotem wszechstronnych badań. Fife, a także Wilkinson stwierdzili, że jeżeli antygen krętkowy jest uczulony przeciwciałami króliczymi in vivo, surowice ludzkie dodatni wynik odczynu immunofluorescencji. To spostrzeżenie odnosi się w szczególności do s u rowie, w których stwierdza się obecność czynnika reumatoidalnego. Wilkinson, badając surowice dające dodatni odczyn lateksowy i posługując się antygenem krętkowym doświadczalnie uczulonym przeciwciałami króliczymi, stwierdził nieswoiście dodatnie wyniki OIFK. Miano nieswoistej fluorescencji krętków jest w tych przypadkach zależne od zawartości makroglobulin w surowicy badanej i od stopnia uczulenia antygenu krętkowego. Neblett i wsp. donieśli o nieswoiście dodatnich wynikach OIFK w surowicach chorych na liszaj rumieniowaty oraz w surowicach osób bez zmian klinicznych zawierających przeciwciała przeciwjądrowe. Te spostrzeżenia nie zostały potwierdzone dokładnymi badaniami Tuffanellego oraz analizą obszernego materiału diagnostycznego przeprowadzoną przez Fribourg-Blanca i Niela, a także przez Lesińskiego.

Author: mariuszlebek.pl